Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Yhdistyksen säännöt

 

1§ YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Camaro Club Finland ry ja sen kotipaikka on Vantaa.

 

2§ TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on autourheilun harrastuksen, auton hallintataidon sekä liikennekulttuurin edistäminen jäsentensä keskuudessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

  1. järjestää autourheiluun ja liikennekysymyksiin liittyviä valistus-, ja tiedotus-, koulutus- ja harjoitustilaisuuksia

  2. järjestää kilpailuja ja näytöksiä

  3. ylläpitää harrastetilaa jäsentensä käyttöön

  4. jakaa alan teknistä tietoutta

  5. ylläpitää omia internetsivuja

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittaessa asianomaisen luvan: ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, myydä mainostilaa ja solmia sponsorisopimuksia, omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä. 

 

3§ JÄSENET

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

 

4§ JÄSENEN OIKEUDET

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

 

5§ JÄSENEN VELVOLLISUUDET

Jäsen on velvollinen maksamaan liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun.

 

6§ JÄSENEN EROAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

 

7§ JÄSENEN EROTTAMINEN

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistyksen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai enää täytä laissa tai säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 

8§ HALLITUS

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja vähintään kaksi ja enintään viisi jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuoleltaan rahastonhoitajan, sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten toimikausi on kaksi vuotta.

 

9§ YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja kaksi yhdessä.

 

10§ TILIKAUSI

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

 

11§ TOIMINNANTARKASTUS/ TILINTARKASTUS

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen sitä kokousta, jossa tilinpäätös vahvistetaan. Toiminnantarkastajien/ tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kyseistä kokousta hallitukselle.

 

12§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistys pitää vuosittain yhden varsinaisen kokouksen tammi - toukokuussa.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

    1. kokouksen avaus

    2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi     ääntenlaskijaa

    3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

    4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

    5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/ tilintarkastajien lausunto

    6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

    7. vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio

    8. vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

    9. valitaan hallitus 8 §:n mukaan

    10. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa

          tarkastamaan kuluvan tilikauden tilejä

    11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

13§ PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

14§ YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

Ylimääräinen kokous pidetään kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

 

15§ KOKOUSKUTSUTAPA

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 7 päivää ennen kokousta kirjeitse tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen.

 

16§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

 

17§ YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.